سفارش تبلیغ
صبا ویژن

m51_hst_90x.jpg

مردی نزد امــام حسین علیه السلام آمد و گفت : 
"من مردی گنـــاهکارم و از معصیــت پرهیــــز نمی کنم ، مرا پنــــد و اندرز بده "
امام فرمودند: پنج کار انجام بده و هر چه می خواهی گنــــاه کن .
√اول : روزی خـــدا را نخور و هر چه می خواهی گنـــاه کن .
√دوم : از ولایـت و حکومت خدا خارج شو و هر چه می خواهی گنـــاه کن .
√ســوم : جایی را پیدا کن که خدا تو را نبیند و هر چه می خواهی گنـــاه کن . 
√چهـــارم : وقتی عزرائیل برای گرفتن جان تو می آید، او را از خود دور کن و هر چه می خواهی گنـــاه کن .
√پنجـــم : وقتی مأمور و مالک جهنم می خواهد تو را در آتش بیندازد، در آتش نرو و هر چه می خواهی گنـــاه کن .
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 93/10/8 توسط ساحل صبوری